tisk zpět home

Obec Bořetín u Strmilova

www.obecboretin.cz      

   

  POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


1. Název:

Bořetín

2. Důvod a způsob založení:

Obec Bořetín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura:

Obecní úřad tvoří neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a zaměstnanec OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen zaměstnanci obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Obecní úřad není dělen na odbory.

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Bořetín
Bořetín 32
378 53 Strmilov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Bořetín
Bořetín 32
378 53 Strmilov

4.3 Úřední hodiny:

úterý 8.00 hod. - 16.00 hod.
čtvrtek 8.00 hod. - 16.00 hod.

4.4 Telefonní čísla:

pevná linka: 384 397 667
starosta obce: Bohumír Péč mobil: 776 231 138
místostarosta obce: Petr Petr mobil: 723 378 607

4.5 Adresa internetové stránky:

www.obecboretin.cz

4.6 Adresa e-podatelny:

není zřízena

4.7 Další elektronické adresy:

E-mail: obecboretin@seznam.cz
Datová schránka: 46bjdq5

5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna, a.s. 603 189 359/0800

6. IČ:

00512931

7. DIČ:

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty:

 • Střednědobý výhled rozpočtu
 • Rozpočet obce
 • Rozpočtová opatření
 • Závěrečný účet obce
 • Opatření obecné povahy - územní plán Bořetín

Najdete na www stránkách obce: www.obecboretin.cz

Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout na Obecním úřadu v Bořetíně vždy v úřední dny tj.:
úterý 8.00 hod. - 16.00 hod.
čtvrtek 8.00 hod. - 16.00 hod.

9. Žádosti o informace:

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

 • osobně na obecním úřadu v úředních hodinách
 • písemně na adresu obecního úřadu
 • e-mailem, datovou schránkou
 • telefonicky

Jak se o informaci žádá:

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu:

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Kdy informaci neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadu v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který ji přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou) musí splňovat tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne:

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

12. Formulář

Dostupné formuláře ke stažení na stránkách obce v sekci ke stažení

 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Formuláře v listinné podobě jsou k dipozici na Obecním úřadu v Bořetíně vždy v úřední dny tj.:
úterý 8.00 hod. - 16.00 hod.
čtvrtek 8.00 hod. - 16.00 hod.

13. Návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.
Současně však doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • ústavní zák.č.1/1993 Sb. - Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb. - O obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb. - O svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 565/1990 Sb. - O místních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
 • zákon č. 101/2000 Sb - O ochraně osobních údajů
 • zákon č. 114/1992 Sb. - O ochraně přírody a krajiny Vyhláška č. 189/2013 Sb. - O ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 491/2001 Sb. - O volbách do zastupitelstev obcí 167/2012 Sb. O archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon
 • zákon č. 13/1997 Sb. - O pozemních komunikacích
 • zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
 • zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
14.2 Vydané právní předpisy
 • platné obecně závazné vyhlášky
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro obec Bořetín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostupné na stránkách obce v sekci výroční zprávy.


V listinné podobě jsou k dipozici na Obecním úřadu v Bořetíně vždy v úřední dny tj.:
úterý 8.00 hod. - 16.00 hod.
čtvrtek 8.00 hod. - 16.00 hod.Server provozuje Obec Bořetín, 384 397 667, obecboretin@seznam.cz